Domain Controllers DNS Entry

Domain Controllers DNS Entry yazımızda DC üzerinde ethernet card girilen DNS Server bilgilerini toplamak için küçük bir script paylaşmaktayım. Script tüm domain controllerdan dnsservers bilgilerine ulaşmaktadır. Sonuçlar DCName ve DNSServers olarak çıktı vermektedir. Tüm DC lere girilen DNS Sunucu listesine ulaşabilirsiniz.

$scriptblock = {
$adapter=Get-NetAdapter | where{$_.Status -eq "Up"} 

$allDNSentry=$adapter |Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 | Select Serveraddresses

$allDNSentry.Serveraddresses}

$domains = (Get-ADForest).Domains 
$domainControllers = (($domains | foreach { Get-ADDomainController -Server $_ -Filter * }).HostName)
$result=foreach($dc in $domainControllers) {
$dnsentry=Invoke-Command -ComputerName $dc -ScriptBlock $scriptblock
 [PsCustomObject]@{               
                DCName = $dc
                DNSServers=$dnsentry -join ","
              }

}

$result| Export-Csv c:\dnsentry.csv -Delimiter " " -NoTypeInformation


###By Koray Can Karaduman#

Aynı zamanda tüm server ve clientlar içinde çalıştırabilirsiniz. Remote açık olması gerekir o konuya dikkat edilmesi gerekir.


$scriptblock = {
$adapter=Get-NetAdapter | where{$_.Status -eq "Up"} 

$allDNSentry=$adapter |Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 | Select Serveraddresses

$allDNSentry.Serveraddresses}

$computers = Get-ADComputer -Filter * -Properties Samaccountname | Select Samaccountname
$result=foreach($pc in $computers) {
$dnsentry=Invoke-Command -ComputerName $pc -ScriptBlock $scriptblock
 [PsCustomObject]@{               
                DCName = $pc
                DNSServers=$dnsentry -join ","
              }

}

$result | Export-Csv c:\dnsentry.csv -Delimiter " " -NoTypeInformation


###By Koray Can Karaduman##

Çıktılar aşağıdaki gibi gözükmektedir.

Domain Controllers DNS Entry Result

Diğer powershell scriptleri aşağıdaki kategorilerden bulabilirsiniz. Kategorilerden takip edebilirsiniz.