Domain Controllers LastUpdateTime and HotfixID by Powershell Easily

Domain Controllers LastUpdateTime and HotfixID by Powershell Easily yazımızda sizlere Powershell ile Tüm DC lerin updatelerini bulacağız. Bu sadece güncellik kontrolleri sağlayabilirsiniz. $dc olan yerleri kendi sunucularınızın bulunduğu CSV ilede değiştirebilirsiniz.

$dclist=Get-ADDomainController -Filter * | select Name

$result=foreach($name in $dclist.Name){

$query={
$updatelist=get-wmiobject -class win32_quickfixengineering | Sort-Object -Descending | select Source,HotFixID,InstalledOn -First 1
[PSCustomObject]@{
HotFixID=$updatelist.HotFixID
InstalledOn=$updatelist.InstalledOn}}
Invoke-Command -ComputerName $name -ScriptBlock $query}

$result | SELECT PSComputerName,InstalledOn,HotFixID |Export-Csv "Export path"

Sonuç olarak Domain Controllers LastUpdateTime and HotfixID çıktı olarak CSV dosyasına atabilirsiniz.