SCCM Site Backup with Afterbackup.bat

SCCM Site Backup yazımızda sizlere Site backup nasıl alınır , backup sonrası çalıştırılan afterbackup.bat dosyası ile neler yapılabilir bunu göstereceğim. Öncellikle SCCM Site Backup nasıl ayarlanır onu gösterelim.

Administration > Site Configuration > Sites , sitemızı seçip Site Maintenance ile devam ediyoruz.

Sonrasında Backup Site Server seçeneğini editliyoruz.

SCCM Site Backup Enable

Devamında Gün , Saat ve Backup alınacak folder seçilmektedir.

SCCM Site Backup Settings

Manuel Backup Trigger

Manuel olarak tetiklemek için SMS_SITE_BACKUP Servisi çalıştırılmaktadır.

SCCM Site Backup Service

Monitoring System Status altındaki Component Statusde SMS_SITE_BACKUP Start edilmektedir.

SCCM Site Backup Components

SMSBKUP.logdan takip edebilirsiniz.

AFTERBACKUP.BAT Dosyası

Şimdi sıra geldi afterbackup işimize burada backup sonrasında neler yapılabilmektedir. Ben örneğimde backuplarımı başka bir dosya sunucusuna taşıyacağım ardından 2 backup alacağım. Daha sonrasında yeni gelen backup ile beraber en eski backup dosyamız silinecektir.

C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\inboxes\smsbkup.box dosya yoluna afterbackup.bat dosyamızı oluşturuyoruz.
@echo off


set "backupSource=E:\SMSBackup"
set "backupDestination=E:\SMSBackupCopy"
set "taskSequenceScriptPath=E:\backup_tasksequence.ps1"
set "maxBackupsToKeep=2"


for /f "tokens=2 delims==" %%I in ('wmic os get localdatetime /value ^| find "="') do set "datetime=%%I"
set "dateStamp=%datetime:~0,8%"


if not exist "%backupDestination%" mkdir "%backupDestination%"


cd /d "%backupSource%"


for /F "skip=%maxBackupsToKeep% eol=: delims=" %%F in ('dir /O-D /B /AD "%backupDestination%"') do (
    echo Removing old backup: %%F
    rd /S /Q "%backupDestination%\%%F"
)set "newBackupFolder=%backupDestination%\Backup_%dateStamp%"
mkdir "%newBackupFolder%"


xcopy /E /Y "%backupSource%\*" "%newBackupFolder%"

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "%taskSequenceScriptPath%"

Sonunda powershellde çalıştırabilirsiniz örnek olması için dosyaya koydum. Çalıştırmanız gereken powershell varsa ekleyebilirsiniz.

Sonuç olarak yazımızda sizlere sccm backup ve afterbackup kısa özetlemiş olduk. Diğer yazılarımızı aşağıdaki kategorilerden takip edebilirsiniz.